Bygger broar mellan människor

Stadgar

§1. Föreningens namn

Föreningens namn är Föreningen Grunden i Malmö. Grunden Malmö vänder sig till personer med intellektuella funktionshinder.

Grunden är en idépolitisk obunden förening.

Grunden Malmö har sitt säte i Malmö.

 

§2. Ändamål och uppgifter

A.

Grunden skall arbeta för goda livsvillkor och att alla människor med intellektuella funktionshinder skall ha en bra bostad, ett bra arbete, en bra skola och en bra fritid där man utrycker sig och bestämmer och avgör själv.

Grunden skall arbeta för att förändra och förbättra människors attityder.

Grunden skall arbeta mot orättvisor, mot fördomar och mot nedvärdering. Grunden skall arbeta för att människor med funktionshinder skall ha det bra ekonomiskt.

Grunden skall samarbeta med andra föreningar och organisationer med motsvarande idéer tex. Grunden Göteborg, HISO och FUB.

 

B.

Verksamheten skall ge barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionshinder möjlighet till samhällsevenemang. Samt ge kunskap om demokrati och fatta beslut och ta ansvar tillsammans med andra.

Detta skall genom aktiviteter av olika slag, tex. fritidsaktiviteter, information och utbildning och påverkansarbete.

 

C.

Grunden får inte bedriva eller engagera sig i verksamhet eller i ekonomiska affärer som bryter mot föreningens mål eller som kan äventyra föreningens verksamhet, ekonomi eller ägodelar.

Grunden skall informera om föreningens mål och verksamhet till föreningens medlemmar, andra föreningar och organisationer.

 

§3.

Medlemmar i Grunden är personer med intellektuella funktionshinder och andra som delar Föreningen Grundens idéer och mål.

 

§4.

En person som önskar bli medlem anmäler detta till Grundens styrelse och betalar den på årsmötet fastställda medlemsavgiften.

 

§5.

Styrelsen har rätt att utesluta personer som arbetar mot föreningens mål och verksamhet eller som inte betalar medlemsavgiften.

 

§6.

Styrelsen ansvarar för Grundens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen skall fatta alla nödvändiga beslut och ta alla steg som behövs för att bedriva och utveckla Grundens verksamhet och den ekonomi som behövs för att bedriva verksamheten.

 

Styrelsen väljs på årsmötet. Styrelsen består av 11 personer.

Styrelsens ledamöter skall samtliga ha funktionshinder. Styrelsen skall ha en ordförande som väljs på årsmötet. Ordföranden väljs på tre år och ledamöterna på fyra år. Första året lottas vilka som väljs på tre respektive fyra år. En vice ordförande och sekreterare och en kassör utses av styrelsen. Sekreteraren kan utses utom styrelsen. Till kassör utses person med yrkeskompetens. Kassören kan utses utom styrelsen.

Minst fem personer inklusive ordföranden måste närvara i styrelsemötena för att styrelsen skall vara beslutmässig.

 

§7.

Årsmötet väljer en revisor. Revisorn skall vara auktoriserad.

 

§8.

En gång om året skall föreningen ha årsmöte för alla medlemmar. Årsmötet skall hållas innan mars månads utgång. På årsmötet skall medlemmarna välja styrelse.

Årsmötet väljer verksamhetsplan och budget.

Årsmötet bestämmer om styrelsens ekonomi godkänns.

Minst 20 medlemmar måste vara närvarande vid årsmötet för att årsmötet skall vara giltigt.

Kallelse till årsmötet skall skickas ut till medlemmar tillsammans med årsmötets handlingar minst en månad före årsmötet.

Dagordning för årsmötet skall innehålla följande punkter:

Godkännande av kallelse till årsmötet.

Röstlängd kontroll att endast medlemmar röstar.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande och mötessekreterare, granskare av årsmötet protokollet och rösträknare.

Redovisning av verksamhets ekonomi och revisionsberättelse.

Förslag till budget och verksamhetsplan.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Val av styrelse och revisorer.

Val av valberedning

Medlemsavgiften.

Förslag från medlemmarna

Övriga frågor

 

§9.

Styrelsen bestämmer om att kalla till extra årsmöte om det ordinarie årsmötet av olika orsaker inte kan genomföras enligt stadgarna eller vid förslag om ändring av stadgarna.

 

§10.

Styrelsen bestämmer om och skickar ut kallelse till föreningsmöten.

 

§11.

Förslag till ändring av stadgarna måste lämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna tas vid två på varandra följande årsmöten vara ett kan vara ett extra årsmöte som bestäms av styrelsen.

 

§12.

Beslut om upplösning av föreningen tas vid två på varann följande årsmöten varav ett kan vara ett extra årsmöte som bestäms av styrelsen. Eventuella överblivna medel tillfaller en annan organisation med motsvarande mål vilket bestäms av årsmötet.